مسجد بزرگ Djene، کشور آفریقایی مالی . این یک نمونه معماری زیبا از سبکهای Sudano-Sahelian و اسلام است. مسجد با آجرهای گلدار در قرن 13 ساخته شده است. در سال 1920 آن به ساختار که امروز می بینیم بزرگ شده و گسترش یافته است. یکی از ویژگی های بسیار متمایز این مسجد این است که...