انسان با قدرت استثنایی خود، بسیاری از اسرار زمین را کشف کرده است. در سالهای قبل به سطح ماه رسیده است و دیگر سیارات را (در ماموریت های اکتشافی) بررسی کرده است. اما قابل توجه است که هنوز تعداد زیادی مکان روی زمین وجود دارد که هنوز مورد بررسی قرار نگرفته است. محیط های...